EK rekomendacijos dėl BŽŪP strateginių planų – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai

Jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas. Linguee Apps

Jame nustatyta nauja tvaraus ir integracinio augimo strategija, kuria būtų skatinama ekonomika, gerinama sveikata ir gyvenimo kokybė, rūpinamasi gamta nė vieno nepaliekant nuošalyje.

  1. Посмотри внимательно, -- сказал .
  2. EK rekomendacijos dėl BŽŪP strateginių planų – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai
  3. Gelbėtojų prekybos sistemos medis
  4. Rinkos profilio dienos prekybos strategijos

Siekdama šioje srityje daryti pažangą,  m. ES biologinės įvairovės strategiją ir  m. Šiuose pagrindiniuose strateginiuose dokumentuose išsamiai aptariamos su tvarių maisto sistemų kūrimu susijusios jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas, pripažįstami neatsiejami ryšiai tarp sveikų žmonių, sveikos visuomenės ir sveikos planetos, sudaromos palankesnės sąlygos pereiti prie sveikesnės ir tvarios mitybos bei daryti pažangą sugrąžinant gamtą į savo gyvenimą.

Atsižvelgiant į tai, bendra žemės ūkio politika BŽŪP bus labai svarbi valdant perėjimą prie tvarios maisto sistemos ir stiprinant Europos ūkininkų pastangas prisidėti prie ES klimato srities tikslų ir apsaugoti aplinką. Remiantis būsimais BŽŪP strateginiais planais, kuriuos rengs valstybės narės ir kruopščiai įvertinusi priims Europos Komisija, BŽŪP priemonės tiesioginės išmokos, kaimo plėtros ir sektoriniai intervenciniai veiksmai bus pradėtos taikyti praktiškai, taip pat pagal išsamias strategijas dvejetainiai pynimo parinktys visapusiškai įgyvendinami BŽŪP ir Europos žaliojo kurso tikslai.

Komisija išnagrinėjo įvairių valstybių narių padėtį, susijusią su devyniais konkrečiais būsimos BŽŪP tikslais ir kompleksiniu žinių, inovacijų ir skaitmeninimo tikslu, remdamasi naujausiais turimais duomenimis ir, kai tinkama, atsižvelgdama į papildomą valstybių narių pateiktą informaciją.

Į šią analizę taip pat įtrauktas kiekvienos valstybės narės padėties vertinimas atsižvelgiant į jos indėlį siekiant kiekvieno Europos žaliojo kurso tikslo ir užmojų: tai siektinos reikšmės, susijusios su pesticidų naudojimu ir rizika, antimikrobinių medžiagų pardavimu, maisto medžiagų praradimu sumažinant pernelyg didelį trąšų naudojimąekologinio ūkininkavimo plotais, biologine įvairove turtingais kraštovaizdžio elementais žemės ūkio paskirties žemėje ir galimybe naudotis greitojo plačiajuosčio interneto paslaugomis kaimo vietovėse.

Remdamasi šia analize Komisija parengė ioms valstybėms narėms skirtas rekomendacijas, paskelbtas kartu su šiuo komunikatu teikiamuose iuose Komisijos tarnybų darbiniuose dokumentuose.

jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas iq pasirinkimo dvejetainės prekybos apžvalgos

Rekomendacijų tikslas — nubrėžti kryptį, kurios reikia laikytis pagal BŽŪP strateginius planus įgyvendinant konkrečius BŽŪP tikslus, siekiant bendrai prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo. Šiose rekomendacijose išlaikomas valstybėms narėms pasiūlytas lankstumas įgyvendinant naująją politikos programą, jose taip pat įvardijamos pagrindinės strateginės problemos, kurias reikia skubiai spręsti kiekvienoje valstybėje narėje, ir pateikiamos rekomendacijos, kaip tas problemas spręsti BŽŪP strateginiuose planuose.

Vadovaujantis Europos Komisijos parengta svarbių rekomendacijų atrankos metodika buvo atrinktas ribotas kiekvienai valstybei narei skirtų rekomendacijų skaičius, kad kiekvienu atveju būtų galima nesunkiai nustatyti pagrindinius prioritetus.

jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas prekybos sistema robotas co ltd

Be to, politikos srityse, kurios yra svarbesnės Europos žaliojo kurso tikslams įgyvendinti, Europos Komisija įvertino kiekvienos valstybės narės padėtį siekiant ES tikslų, taip atsižvelgdama į pastangas, kurias reikia dėti siekiant prie bendro tikslo. Rekomendacijose skirtingai vertinamos pastangos, kurias valstybėms narėms reikia dėti siekiant nustatyti ir pripažinti ekonominius, aplinkos ir socialinius tvarumo aspektus, kad būtų skatinamas novatoriškas požiūris siekiant užtikrinti, kad būsimuose BŽŪP strateginiuose planuose būtų nurodyti veiksmingi būdai, kaip integruotu ir teritoriniu požiūriu subalansuotu būdu spręsti būsimus uždavinius.

Valstybės narės, kurios jau yra pasiekusios gerų rezultatų tokiose politikos srityse, kaip ekologinis ūkininkavimas ar gyvūnų gerovė, raginamos toliau palaikyti šias teigiamas tendencijas.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. Considerando que el respeto, el fomento, la protección y el carácter universal de los derechos humanos forman parte del acervo ético y jurídico de la Unión Europea y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e integridad europeas 7B. Considerando que el CDHNU es la única plataforma especializada en los derechos humanos universales y constituye un foro dedicado específicamente a los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas eur-lex. Considerando que el sector de la pesca, que incluye tanto la captura de peces silvestres como la acuicultura, comporta actividades que contribuyen a la producción de unos bienes comunes indispensables a través de tres vertientes principales: la pesca, la transformación y la comercialización; que unas poblaciones de peces sanas, unos ecosistemas marinos sanos y la protección de la biodiversidad marina constituyen importantes bienes comunes que es obligatorio preservar europarl.

Šios rekomendacijos valstybėms narėms teikiamos vykdant struktūrinį dialogą. Šiomis rekomendacijomis Komisija, kartu atsižvelgdama į kitus svarbius aspektus, vadovausis vertindama BŽŪP strateginius planus, kai valstybės narės juos oficialiai pateiks, remdamasi BŽŪP strateginių planų projektų jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas straipsnyje nustatytais kriterijais.

Paulius Kavaliauskas

Tvirtindama ir iš dalies keisdama BŽŪP strateginius planus Komisija tikrins, ar planai apskritai dera su Žaliojo kurso tikslais ir siektinomis reikšmėmis. Rekomendacijos dėl BŽŪP strateginių planų Šiame skirsnyje pateikiama valstybėms narėms skirtų rekomendacijų santrauka, kurioje apžvelgiami BŽŪP strateginių planų reglamento pasiūlyme nustatyti bendrieji tikslai, susiję su ekonominėmis, aplinkos ir socialinėmis ūkininkavimo, maisto ir kaimo vietovių problemomis, taip pat su žiniomis, inovacijomis ir skaitmeninimu.

  • Забылся в каких-то своих, глубоко личных мыслях.
  • Еще трижды голос обращался к нему, и, наконец, Элвин понял, что достиг Машина, перед которой он оказался, была меньше, чем большинство ее соседей, но Элвин все равно ощущал себя карликом.
  • Paulius Kavaliauskas – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Jame taip pat pateikiami visoms valstybėms aktualūs papildomi elementai, svarbūs rengiant BŽŪP strateginius planus. Skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų aprūpinimą maistu Pagrindiniai ES žemės ūkio ir kaimo vietovių duomenys: — 10,3 mln.

ES žemės plotokuriuose visą darbo laiką dirba 8,8 mln.

EUR bendros žemės ūkio produkcijos  m. EUR prisideda prie žemės ūkio prekybos pertekliaus  m. Iš analizės matyti, kad, nepaisant valstybių narių skirtumų, kai kurias pagrindines ekonomines problemas reikia spręsti daugumoje valstybių narių, kad Europos žemės ūkio žalioji pertvarka vyktų ir naujos verslo galimybės atsivertų sparčiau.

Ūkininkų gebėjimas pasinaudoti tokiomis galimybėmis iš esmės priklausys nuo jų ūkio ekonominio tvarumo.

Žemės ūkio pajamos ir toliau yra nedidelės ir beveik visose valstybėse narėse nesiekia likusios ekonomikos dalies vidurkio, nepaisant kelis dešimtmečius vykstančio ūkių konsolidavimo proceso. Ūkių pajamų lygis labai skiriasi priklausomai nuo regiono, ūkio dydžio ir sektoriaus. Bet kuriuo atveju, valstybėse narėse nuolat pastebimos dvi problemos. Pirma, būtina spręsti klausimus, susijusius su mažųjų ir vidutinių šeimos ūkių pajamomis, taip pat su ūkių, esančių vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, pajamomis.

jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas turėtumėte pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais

Antra, manoma, kad trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais pajamos ir toliau bus labai nepastovios, pirmiausia dėl rinkų atvirumo ir vis dažniau stebimų su klimatu susijusių ekstremalių oro sąlygų.

Ūkių pajamos, palyginti su likusia ekonomikos dalimi — m.

Veiklos subsidijos — tai ne tik tiesioginės išmokos, bet ir visos kaimo plėtros subsidijos, išskyrus paramą investicijoms. Veiklos subsidijos taip pat apima galimą nacionalinę pagalbą ir papildomas išmokas.

jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas prekybos laiko rodikliai

Šaltinis: Europos Komisija. Dar vienas iššūkis — daugelyje valstybių narių stebimas lėtas žemės ūkio našumo augimas, kai kuriais atvejais net sąstingis.

EK rekomendacijos dėl BŽŪP strateginių planų

Šią padėtį dar labiau pablogina tai, kad kai kuriuose sektoriuose sąnaudos ypač darbo jėgos ir žemės yra didesnės. Našumo augimas yra labai svarbus norint išlaikyti konkurencingumą ir didinti ūkių pajamas, kartu būtina skirti pakankamai dėmesio teigiamam poveikiui aplinkai ir klimatui.

Todėl itin svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikomos ir gerinamos inovacijų ir aukšto lygio mokymo ir investicijų į žemės ūkį skatinimo sąlygos ypač atsižvelgiant į tolesniame skirsnyje apibūdinamus su aplinka susijusius iššūkius.

jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas dabar forex start

Galiausiai sektoriaus ekonominis tvarumas taip pat priklausys nuo ūkininkų gebėjimo sukurti ir panaudoti didesnę pridėtinės vertės dalį maisto tiekimo grandinėje.

Ūkininkams bendradarbiaujant galima užtikrinti masto ekonomiją ir sustiprinti jų derybinę poziciją maisto grandinėje.

  • Anykštėno Biografija[ taisyti ] Pusbrolis motinos brolio sūnus Juozas Zavaliauskas g.
  • Это может быть небезопасно.
  • išsaugojimas - Traducción al español – Linguee

Kai kuriuose sektoriuose ir kai kuriose valstybėse narėse ūkininkai nenoriai dalyvauja vertikaliosios integracijos ar tvirtesnio bendradarbiavimo iniciatyvose, kurias siūlo, pavyzdžiui, gamintojų organizacijos ar kooperatyvai. Tolesni veiksmai Siekiant įveikti šiuos iššūkius ir toliau tęsti perėjimą prie tvaraus ir atsparaus žemės ūkio, BŽŪP veiksmuose reikėtų sutelkti dėmesį į ūkininkavimo transformavimą ir modernizavimą, didinant žemės ūkio ir biologinių produktų vertę, gerinant jų kokybę ir didinant aplinkosauginį tvarumą bei skatinant ūkininkų bendradarbiavimą maisto tiekimo grandinėje.

Būtina didinti gyvybingumą ir atsparumą ekonominėms ir su klimatu ir biologine įvairove susijusioms grėsmėms, nes ateityje ūkininkų derlius labai priklausys nuo jų gebėjimo prisitaikyti prie klimato kaitos ir nuo geros gamtos išteklių būklės.

COVID pandemijos metu patirdamos spaudimą ir sunkumų Europos Sąjungos žemės ūkio maisto produktų sistemos vis dėlto aprūpino europiečius kokybišku ir saugiu maistu.

Tačiau rengiant būsimą nenumatytų atvejų planą, kuriuo bus siekiama užtikrinti maisto tiekimą ir apsirūpinimo maistu saugumą, numatoma atidžiau įvertinti ES maisto sistemų ir ypač ES žemės ūkio atsparumą. Siekiant sukurti teisingesnę ir tikslingesnę tiesioginės paramos sistemą, daugumoje valstybių narių būtina pažanga.

Valstybės narės turėtų geriau tenkinti mažesnių ir vidutinių ūkių poreikius, t.

jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas kaip nelegaliai uzsidirbti pinigu

Kai kuriose valstybėse narėse užtikrinant paramos teisingumą taip pat reikės didelės vidaus konvergencijos proceso pažangos. Be to, paramą taip pat reikėtų naudoti siekiant patenkinti jk nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas tam tikrose vietovėse, pavyzdžiui, vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, esančių ūkių poreikius. Tiesioginių išmokų dalis pagal ūkio dydžio kategoriją finansiniais metais Taip pat reikia skatinti ūkininkus naudoti rizikos valdymo priemones ir tuo tikslu sudaryti palankesnes sąlygas remiant investicijas į novatoriškus sprendimus pvz.

Galiausiai turi būti toliau dedamos pastangos plėtoti ir stiprinti gamintojų bendradarbiavimą, be kita ko, pasitelkiant naujas priemones pagal būsimas sektorių programas, kartu dedant daugiau pastangų didinti tiekimo grandinės skaidrumą. Be to, galimybę padidinti žemės ūkio produktų pridėtinę vertę taip pat galima išnaudoti taikant ES kokybės sistemas, visų pirma atsižvelgiant į didėjantį vartotojų informuotumą ir sveikesnių bei tvaresnių produktų ir gamybos metodų paklausą.

Visomis šiomis priemonėmis, taikant įvairius metodus ir jų derinius, galima didinti ūkių pajamas ir gyvybingumą, kartu užtikrinant tvarų išteklių naudojimą ir tinkamą atsaką į klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo keliamus iššūkius. Pagal naujuosius BŽŪP strateginius planus valstybės narės galės nustatyti priemones atsižvelgdamos į konkrečią savo žemės ūkio sektoriaus padėtį į skirtingas žemės ūkio struktūras ir klimato sąlygaskartu užtikrindamos vienodas sąlygas.

Stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka ir klimatu susijusių Sąjungos tikslų Pagrindiniai ES žemės ūkio ir kaimo vietovių duomenys: — 8 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės ūkininkaujama ekologiškai  m.