Prekybos ginčų sprendimo sistema

Pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema,

Apeliacinio komiteto peržiūros ribos Analizuojant Apeliacinio komiteto peržiūros lygmenį ar ribas, Apeliacinio komiteto veiklos praktika rodo, kad paprastai galimi du scenarijai. Pirma, Apeliacinis komitetas gali būti paprašytas išspręsti klausimą, kurio neišsprendė Kolegija. Antra, Apeliacinis komitetas gali būti paprašytas pateikti naujas bylos faktų teisines interpretacijas [12, p.

Pirmuoju atveju, Apeliacinio komiteto praktika yra gana prieštaringa. Mūsų požiūriu, DSU Kolegijos paprasčiausiai nebuvo prašyta ištirti teisinės problemos kylančios iš akcijų pasirinkimo grafikas Jungtinių Amerikos Valstijų argumento.

Tačiau praktikoje buvo ir atvejų kada Apeliacinis komitetas nusprendė ištirti teisinę problemą, kuri nebuvo nagrinėta Kolegijoje. Išreikšdamas tokią poziciją Apeliacinis komitetas nurodė ir analogišku argumentu patemtas kitas Apeliacinio komiteto ataskaitas [ix]. Todėl Apeliacinis komitetas į tai atsižvelgia ir gali nuspręsti užbaigti teisinę analizę [x] kurios neužbaigė Kolegija.

Apeliaciniam komitetui taip pat gali prireikti faktinio pagrindo ir loginio tęstinumo priimant savo ataskaitą [xi]. Todėl teigtina, kad Apeliacinio komiteto tyrimo ribos turi būti nustatytos kiekvienu atveju atskirai. Pastaroji aplinkybė gali būti paaiškinama ir tuo, kad Kolegijose sprendžiami ginčai dažnai yra labai sudėtingi, todėl norint efektyviai išnaudoti PPO Ginčų Sprendimo Tarybą, darbo kiekis padalinamas tarp Kolegijos ir Apeliacinio komiteto.

ex dividendų dienos akcijų pasirinkimo sandoriai

Apeliacinis komitetas ėmėsi tokios procedūros kelete ginčų [xiii]. Todėl galima teigti, kad antrasis scenarijus yra, iš esmės, Apeliacinio komiteto pagrindinės funkcijos atspindys — teisinių klausimų pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema. Šioje dalyje analizuoti klausimai pateikia ir kitą susijusį klausimą — ar Apeliacinis komitetas turi teisę užbaigti teisinę analizę.

Šis klausimas analizuojamas toliau. Teisinės analizės užbaigimas Kaip jau buvo minėta, Apeliacinio komiteto įgaliojimai yra riboti, nes Apeliacinis komitetas atlieka tik Kolegijos teisinių duomenų ir išvadų peržiūrą.

Nors būta atvejų kada Apeliacinis komitetas užbaigė Kolegijos ne iki galo atliktą teisinę analizę [xiv]. Todėl šiame kontekste galima prisiminti jau minėtą Canada — Aircraft [24] išaiškinimą kuriame Apeliacinis komitetas teigė, jog turėtų prašyti, gauti ir peržiūrėti naujus faktus, kurie nebuvo pateikti Kolegijai ir nebuvo jos svarstyti, o tai savo ruožtu prieštarautų DSU Todėl, teigtina, kad Apeliacinis komitetas negali užbaigti teisinės analizės, jeigu nėra adekvačių faktinių duomenų, kuriais remiantis Apeliacinis komitetas galėtų įvykdyti ir paremti tokios teisinės analizės užbaigimo.

Šiuo atveju paminėtina EC — Selected Customs Matters [32] byla, kurioje Apeliacinis komitetas nurodė, jog Apeliacinis komitetas turi teisę įvykdyti teisinę analizę tik jeigu turi Kolegijos pateiktus pakankamus faktinius duomenis ar neginčytinus faktus, kurie yra nurodyti pačioje Kolegijos ataskaitoje.

Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija Atverti faktų suvestinę pdf formatu Pasaulio prekybos organizacija PPO siekia užtikrinti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę prekybos sistemą. Nepaisant prekybos derybų aklavietės, ieškoma būdų, kaip modernizuoti PPO taisykles ir atremti naujus pasaulinius iššūkius. Remiantis Lisabonos sutartimi, Parlamentas kartu su Taryba priima teisės aktus ir atlieka svarbų tarptautinės prekybos politikos tikrinimo vaidmenį. Dėl XX a. Vystantis tarptautinei prekybai, prekybą materialiomis prekėmis papildė prekyba paslaugomis ir idėjomis ir GATT buvo pertvarkytas bei institucionalizuotas, įsteigiant Pasaulio prekybos organizaciją PPO.

Todėl Kolegijos ataskaitoje padarytos bendro pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema įžvalgos, kurias pateikia minėtoji institucija, nesuteikia pakankamo pagrindo Apeliaciniam komitetui įvykdyti pilną teisinę analizę [xv].

Todėl teigtina, kad pagrindinė aplinkybė, kuri sąlygos Apeliacinio komiteto teisę užbaigti teisinę analizę, tai Kolegijos ataskaitoje analizuotų faktų pateikimas pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema pačios Kolegijos ataskaitos formulavimas. Nors PPO teisės normose nėra nurodoma, kad Apeliacinio komiteto ataskaitos turi precedentinį efektą, nemažai Apeliacinio komiteto ataskaitų nurodo, kad būtent Kolegijų priimtos ataskaitos yra svarbi GATT sistemos dalis ir kuria aktualius PPO teisės normų išaiškinimus taikomus PPO nariams.

Todėl Kolegijų išaiškinimais reikia remtis tada, kada šie išaiškinimai gali būti aktualūs tam tikram ginčui. Tačiau, Apeliacinis komitetas visada teigė, kad Apeliacinio komiteto ataskaitos nėra įpareigojančios [35, p. Kita vertus, Apeliacinio komiteto ataskaita US — Stainless steel [42] byloje sukėlė daug debatų praktikuojančių teisininkų tarpe [9, 11, p. Tačiau tai nereiškia, kad Kolegijos gali visiškai nekreipti dėmesio į ankstesnes Apeliacinio komiteto ataskaitas ir šiose ataskaitose pateiktų išvadų ratio decidendi.

Be to, Apeliacinis komitetas pareiškė, kad tuo atveju, jeigu Kolegija nesivadovaus anksčiau priimtomis Apeliacinio komiteto ataskaitomis, kuriose yra pateikta svarstomų aktualių nagrinėjamam ginčui klausimų teisinė analizė, ji pakenks suprantamos ir nuspėjamos jurisprudencijos vystymuisi bei apsunkins galimybę PPO šalims narėms interpretuoti savo teises ir įsipareigojimus tvarkyti akcijų pasirinkimo sandorius PPO sutartimis.

Todėl, Apeliacinis komitetas pabrėžė, jog Kolegijų atsižvelgimas į jau susiklosčiusią PPO teisės taikymo praktiką yra būtinas norint palaikyti tinkamą PPO ginčų sprendimo sistemos funkcionavimą.

Kita vertus, Apeliacinio komiteto argumentacija pateikta jau minėtoje US — Stainless steel [42] byloje palieka ir neatsakytų klausimų dėl precedento veikimo.

Pavyzdžiui, PPO teisės normose pažangi prekybos strategija nuostatų, kuriomis remiantis Apeliacinis komitetas galėtų paremti savo poziciją dėl precedento taikymo. Kai kurie praktikai teigia, kad tokia Apeliacinio komiteto argumentacija pateikta US — Stainless steel [42] byloje turėtų būti traktuojama kaip apsidraudimas, kadangi išvadą, kurios priėjo Apeliacinis komitetas, atspindi idėją, jog Apeliacinis komitetas turi teisę, kada būtina, bei egzistuoja tinkami ir pagrįsti pagrindai, peržiūrėti savo paties sukurtus precedentus, o tai savo ruoštu yra jura novit curia [7, p.

Europos Sąjunga ESKinija ir dar 15 šalių penktadienį pranešė pasiekusios susitarimą vystyti laikiną prekybos konfliktų nuosprendžių apskundimo sistemą. Tokio žingsnio imtasi po to, kai PPO apeliacinis komitetas, kartais vadinamas pasaulio prekybos teismu, praėjusį mėnesį sustabdė savo veiklą dėl kelis metus trukusio smarkaus JAV priešinimosi.

Nepaisant to, galima remtis ta pačia US — Stainless steel [42] byloje pateikta Apeliacinio komiteto argumentacija,  kurioje teigiama, kad PPO ginčų sprendimo praktika demonstruoja, jog šalys narės aktyviai remiasi ankstesniais Kolegijos ir Apeliacinio komiteto išaiškinimais. Kolegijos ir Apeliacinio komiteto ataskaitos yra dažnai šalių cituojamos, turint tikslą pagrįsti ginčo šalių teisinius argumentus, o Kolegijos ir Apeliacinis komitetas taip pat yra saistomi  šių ataskaitų išaiškinimų.

Be to, PPO šalys narės kurdamos ar koreguodamos nacionalinius įstatymus pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema reguliavimą susisijusį su tarptautine prekyba, atsižvelgia ir į teisines išvadas ir PPO sutarčių interpretacijas, kurios yra pateiktos Kolegijų ir Apeliacinio komiteto ataskaitose [42, p. Todėl, daroma išvada, kad nepaisant to, jog Apeliacinio komiteto sprendimai nėra formaliai paskelbti kaip įpareigojantysde jure, jų įtaka yra įpareigojanti de facto, ypač atsižvelgiant į šalių teisėtų lūkesčių principo taikymą.

Todėl klausimas kuris dažnai sukelia daug diskusijų PPO ginčų sprendimo praktikoje yra ir amicus curiae [xvii] išvadų priėmimas apeliacijos procese [5, p. Viena iš pirmųjų bylų, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl amicus curiae išvadų priėmimo, buvo US — Shrimp [43] byla.

Tačiau, pažymėtina, jog amicus curiae išvadas paprastai priima ir Apeliacinis komitetas, t. Apeliacinis komitetas neturi teisinės pareigos priimti ar svarstyti nepatvirtintų amicus curiae išvadų, kurias pateikia individualūs asmenys ar organizacijos, nesantys PPO nariais. Apeliacinis komitetas turi juridinį įsipareigojimą priimti ir svarstyti tik PPO šalių narių paraiškas, kurios yra valstybės ar trečiosios valstybės tam tikrame ginče.

Todėl, jeigu remiantis bylos faktais galima teigti, kad apeliacijos teikėjas paremia tam tikrą amicus curiae išvadą, ši gali būti priimta.

Tačiau būtina prisiminti, kad ši išvada jokiu būdu neįpareigoja Apeliacinio komiteto. Apeliacinio komiteto ataskaitoje US — Carbon and Steel Products [44] byloje, buvo teigiama, kad DSU nėra jokios normos, kuri nurodytų, jog Apeliacinis komitetas gali priimti ir svarstyti paraiškas, ar amicus curiae išvadas iš kitų šaltinių nei apeliacijos ginčo šalių ar trečiųjų šalių. Kita vertus DSU taip pat nedraudžia priimti ir svarstyti amicus curiae išvadas.

Apeliacinis komitetas EC — Sardines [34] byloje pateikė panašų išaiškinimą, kuriuo konstatavo, kad tik PPO ginčo šalys turi teisę pateikti amicus curiae išvadas, o vadovaudamasis savo nuožiūra, Apeliacinis komitetas nėra įpareigotas priimtiamicus curiae išvadų, ypač jeigu amicus curiae išvada yra pateikta jau toli pažengusioje bylos stadijoje ir trukdytų sąžiningam, greitam ir efektyviam prekybos ginčo išsprendimui.

Taip pat paminėtina, kad Kolegija pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema Apeliacinis komitetas gali priimti amicus curiae išvadą, bet nepripažinti jos reikšminga,  ir į ją neatsižvelgti priimant galutinę ataskaitą [7, p. Šiame kontekste reikalinga paminėti EC — Asbestos [31] bylą, kuri svarbi ir atsižvelgiant į jau minėtą kritiką dėl PPO ginčų sprendimo skaidrumo ir visuomenės įtraukimo. Lyginant su US — Carbon and Steel Products [44]  ar US — Shrimp [43]  ginčais,  EC — Asbestos [31] ginčas išsiskiria tuo, kad Apeliacinis komitetas šioje byloje nusprendė pats pakviesti visas susidomėjusias nevyriausybines organizacijas ir neoficialius asmenis pateikti savo požiūrį ir amicus curiae išvadas dėl ginčo dalyko.

Šalys narės argumentavo, kad nepaisant to, jog remiantis DSU 17 straipsnio 9 dalimi, Apeliacinis komitetas turi teisę nustatyti atitinkamus ginčo išsprendimui reikalingus procedūrinius veiksmus, tačiau amicus curiae išvadų priėmimas yra fundamentalus procesinis klausimas, kuris keičia PPO tarpvyriausybinį pobūdį ir liečia šalių narių pasaulio prekybos organizacija ginčų pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema sistema ir įsipareigojimus, o pastarieji gali būti nustatomi tik PPO normomis [18, p.

Įdomu, jog po tokios išsakytos kritikos  ir išreikšto šalių narių nepasitenkinimo, Apeliacinis komitetas EC — Asbestos [31] byloje galiausiai atmetė visus prašymus pateikti amicus curiae išvadą. Nors oficialiai buvo teigiama, kad nei vienas subjektas nesilaikė Apeliacinio komiteto priimtų procedūrų reikalavimų, tačiau galima nuspėti, jog tikroji pateiktų išvadų atmetimo priežastis buvo agresyvi valstybių narių reakcija.

Nepaisant to, galima teigti, kad pagrindinis ir efektyviausias būdas nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti PPO juridinėse procedūrose yra  būtent pateikiant amicus curiae išvadas.

ES apėjo amerikiečius ir susitarė su Kinija dėl prekybos skundų

Nors amicus curiae išvadų priėmimo PPO ginčų sprendimo procese galimybei yra reiškiama daug nepritarimo ir kritikos, galima teigti, jog amicus curiae išvadų priėmimas suteiktų daugiau skaidrumo ir pasitikėjimo tiek PPO, tiek PPO ginčų sprendimo procesu.

DSU Šioje byloje trečiąja šalimi dalyvavo Argentina, tačiau buvo konstatuota, kad pati Argentinos valstybė turi reikšti savo savarankišką ieškinį ir ji negali naudotis kitomis šalimis norėdama, kad šios šalys pareikštų ieškinį vietoj Argentinos.

apsidraudimo sandoriai su akcijomis

Šiame pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema yra svarbu pažymėti, kad analogiškos trečiųjų šalių teisės ir ribojimai taikomi apeliacijos procese [14, p. Tačiau apeliacijos procese, trečiosios šalys kurios dalyvavo trečiųjų šalių pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema Kolegijos proceso eigoje, taip pat turi teisę pateikti paraiškas ir apeliacijos procese per 21 dieną nuo apeliacinio skundo padavimo datos.

Taigi, trečioji šalis turi teisę dalyvauti apeliacijos procese ir pateikti rašytines paraiškas, tačiau ji negali pateikti savo atskiro apeliacinio skundo, kadangi išskirtinai tik tiesioginės ginčo šalys turi teisę pateikti apeliacinį skundą dėl Kolegijos ataskaitos.

Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija

Trečiosios šalys ar kitos PPO šalys narės negali pateikti apeliacinio skundo dėl Kolegijos ataskaitos, net ir tais atvejais kada jų interesai gali būti akivaizdžiai susiję su ginčo objektu ar ginčo pasekmėmis [4].

Pažymėtina, jog Apeliacinis komitetas gali išklausyti ir šalis kurios nebuvo nei ginčo šalys nei trečiosios ginčo šalys, tačiau tik tokiu atveju, jeigu tokia nedalyvaujanti ginče šalis, pačioje ginčo Kolegijoje proceso pradžioje, informavo DSB apie tokios šalies žymų interesą ginčo baigtimi.

jei įmonė bus išpirkta kas nutiks akcijų opcionams

Tokia galimybė nedalyvaujančiai šaliai yra suteikta remiantis DSU Taigi, jeigu trečioji šalis nedalyvavo ginčo sprendime Kolegijos stadijoje, ji 20 ema prekybos sistema teisės pateikti savo paraiškos apeliacijos procese ir tokia paraiška nebūtų priimta. Todėl bendrai galima pastebėti, jog PPO DSU suteikia trečioms šalims galimybę dalyvauti ginčo sprendime tiek Kolegijos, tiek Apeliacinio komiteto stadijoje.

Auto prekybos sistema, tam tikrais atvejais trečiosios šalies teisės yra ribojamos ir gali būti neadekvačios teisėms kurias turi pradinės ginčo šalys. Pavyzdžiui, per konsultacijas šalys narės turėtų ypatingą dėmesį skirti besivystančių šalių narių problemoms ir interesams DSU 4 str.

  1. Carkset dirba namuose korespondencijoje
  2. Pro 8, Lietuvos Respublika jau beveik dvidešimt metų nuo m.

Kai kyla besivystančios šalies narės ir išsivysčiusios šalies narės ginčas, į kolegiją įeina bent vienas narys iš besivystančios šalies narės, jeigu ši to prašo DSU 8 str. Be kita ko, kai konsultacijos rengiamos dėl priemonės, kurios ėmėsi besivystanti šalis narė, ginčo šalys gali susitarti pratęsti nustatytus laikotarpius dėl Kolegijos sudarymo ir  jeigu pasibaigus atitinkamam laikotarpiui, konsultacijose dalyvaujančios šalys negali sutikti, kad konsultacijos baigtos, DSB pirmininkas, pasitaręs su tomis šalimis, nusprendžia, ar pratęsti konsultacijoms skiriamą laiką ir, jei taip — tai kiek.

Be to, tirdama skundą prieš besivystančią šalį narę, Kolegija tai besivystančiai šaliai narei skiria pakankamai laiko argumentams parengti pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema pateikti DSU 12 str.

Dar daugiau, jeigu viena ar daugiau ginčo šalių yra besivystančios šalys narės, Kolegijos ataskaitoje turi būti išsamiai išdėstyta, kaip buvo atsižvelgta į atitinkamas diferencijuotą ir palankesnį režimą besivystančioms šalims narėms numatančias nuostatas, kurios sudaro apibrėžtųjų sutarčių dalį ir kuriomis, sprendžiant ginčą, rėmėsi konkreti besivystanti šalis narė DSU 12 str. Taigi, jeigu besivystanti valstybė iš pradžių nebuvo ginčo šalimi Kolegijos procese, ji neturi teisės pateikti Apeliaciniam komitetui savo nepriklausomos paraiškos.

Tačiau, atsižvelgiant į susiklosčiusią praktiką, ji turi teisę pateikti savo amicus curiae išvadą kartu su byloje dalyvaujančia šalimi ar trečiąja šalimi. Kaip jau buvo minėta ankščiau, pilietybės reikalavimai Kolegijos nariams yra gana aiškiai apibrėžti ir nustatyti. Tie asmenys negali būti susiję su jokia vyriausybe. Apeliaciniame komitete turi būti kuo plačiau atstovaujamos PPO narės. Visi Apeliacinio komiteto nariai turi būti pasiekiami bet kuriuo metu ir iš karto, puikiai žinoti, kas vyksta ginčų sprendimo srityje bei kitose su PPO susijusiose atitinkamose srityse.

Galima pastebėti, kad DSU 17 str. Kita vertus, reikia pažymėti, kad Apeliacinio komiteto nariai yra saistomi Elgesio Taisyklių [2]. Šių taisyklių II straipsnio 1 paragrafas teigia, kad Kolegijos nariai, arbitrai ir Apeliacinio komiteto nariai privalo būti nepriklausomi ir nešališki, privalo vengti tiesioginių ir netiesioginių interesų konfliktų ir privalo gerbti vykstančių procesų konfidencialumą.

Apeliacinio komiteto nariai taip pat privalo atskleisti bet kokių interesų, pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema ar aplinkybių egzistenciją ar vystymąsi, kurie galėtų paveikti ar būti pagrįstų abejonių priežastimi dėl narių nepriklausomybės ar nešališkumo Elgesio Taisyklių [2] III straipsnis. Antras šių taisyklių priedas teigia, kad kiekvienas šių taisyklių saistomas asmuo, privalo visada atskleisti informaciją, kuri yra nurodyta Elgesio Taisyklių [2] VI straipsnio 2 paragrafe: a finansinius interesus t.

Jeigu nors viena iš šių nurodytų aukščiau aplinkybių yra nustatyta, nepasitikėjimo pareiškimas Apeliacinio komiteto nariu galėtų turėti pakankamą pagrindą. Tačiau, vien tik teiginys, kad tokia aplinkybė egzistuoja nėra pakankamas, nes yra būtina pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, jog materialus nepriklausomybės ir nešališkumo įsipareigojimų pažeidimas įvyko [xviii].

Tačiau svarbu ir tai, jog Lietuvos Respublika, kaip ir kitos PPO šalys narės, tapusi PPO nare turi daugiau galimybių ginti ir savo prekybinius interesus, nes PPO šalis narė muitų teritorija ne tik įsipareigoja vykdyti PPO sutarčių reikalavimus, bet ir nekelti importo muitų pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema aukščiau negu suderėtas lygis.

Pasinaudodama PPO ginčų sprendimo mechanizmu Lietuva taip pat gali įtakoti ir Lietuvos prekybiniams interesams nenaudingą kitų PPO šalių narių nustatytą nacionalinį reguliavimą pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema. Tai ypač svarbu Lietuvai esant Europos Sąjungos sienos su trečiosiomis šalimis valstybe ir dar svarbiau dėl to, jog Lietuva turi bendrą sieną su Rusijos Federacija, kuri visai neseniai — nuo metų taip pat yra PPO narė.

Tai reiškia, jog Lietuvos Respublika, pasinaudodama PPO ginčų sprendimo mechanizmu, gali aktyviau priešintis savo tiesioginių užsienio prekybos partnerių nustatytam reguliavimui nukreiptam prieš Lietuvos Respublikos eksporto rinkas ar konkrečius ūkio subjektus. Tokiu būdu Lietuvos Respublikai atsiveria galimybė inicijuoti ginčą dėl padėties šalyse, nesilaikančiose nediskriminavimo principų, pakeitimo, o palanki Apeliacinio komiteto išvada turėtų būti tiesiogiai vykdoma PPO šalyje narėje, t.

IŠVADOS Pabaigai, galima pastebėti, jog ginčų sprendimas PPO DSB turi savo tik jam būdingą specifiką, o apeliacijos procedūra ir šios procedūros išmanymas yra būtinas tiek norint tinkamai suformuoti apeliacijos paraišką, tiek išnaudoti visas procesines teises ir pareigas ginčo šalies naudai. Buvo pastebėta, jog Apeliacinio komiteto ataskaitos gali turėti itin didelę svarba PPO valstybėms narėms jau vien dėl to, jog pastarosios turi pritaikyti savo nacionalinį reguliavimą ir teisinę bazę, atsižvelgiant į išvadas padarytas Kolegijų ir Apeliacinio komiteto ataskaitose.

Ši Apeliacinio komiteto ataskaitų svarba taip pat aktuali ir Lietuvos Respublikai santykiuose su savo pagrindiniais prekybos partneriais. Taip pat buvo pastebėta, jog Apeliacinio komiteto kompetencijos ribos yra gana griežtai reglamentuojamos.

Apeliacinio komiteto Kolegijos ataskaitos peržiūros ribos paprastai yra ribojamos pačios Kolegijos ataskaitos ir ten nustatytų faktinių aplinkybių. Apeliacinis komitetas neturi teisės ir pareigos iš naujo nustatinėti faktinių aplinkybių ir nagrinėja tik teisės, t. Tačiau išskirtiniais atvejais Apeliacinis komitetas spręs klausimus, kurie nebuvo spręsti Kolegijos. Šis darbo krūvio pasidalijimas sąlygojamas didelio bylų ir apeliacijų krūvio, norint išlaikyti procesinį ekonomiškumą.

Taip pat išvadoje galima pastebėti, jog nevyriausybinės organizacijos gali dalyvauti PPO ginčų sprendimo procese teikdamos amicus curiae išvadas, tačiau praktikoje šalių teisė teikti amicus curiae iki šiol yra gana stipriai ribojama. Straipsnyje buvo pastebėta, jog galimybė pateikti amicus curiae išvadas turėtų teigiamą efektą PPO ginčų sprendimo mechanizmui ir visuomenės akyse suteiktų daugiau pasitikėjimo šia organizacija ir jos veikla.

Darbe taip pat buvo analizuotas probleminis Apeliacijos komiteto ataskaitų precedentinis efektas. Buvo prieita išvados, jog precedento taikymas ginčų sprendime tiek Kolegijos tiek Apeliacinio komiteto stadijoje padėtų formuoti vieningą ir nuspėjamą PPO teisės normų taikymo praktiką.

Global Organisations - The GATT (General Agreement on Tariff and Trade)

Taip pat buvo teigta, jog nors ir PPO DSU teisės normos konkrečiai nenurodo privalomo precedento taikymo galimybės, tačiau praktikoje tiek ginčo šalys, tiek ir pats Apeliacinis komitetas yra linkę atsižvelgti į ankstesnes Kolegijų ir Apeliacinio komiteto ataskaitas, taip užtikrinant teisėtų lūkesčių principo taikymą.