Tyla. Introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs.pdf

Praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto

Georgas Davidas Pirmiausia geroji naujiena: uždirbti pinigus - tai žaidimas, ku­ riame dalyvauti ir laimėti gali bet kas. Per dvylika mėnesių už­ dirbsite 20 procentų daugiau, o per tris metus padvigubinsite savo pajamas. Bet yra ir blogoji naujiena: daugelis žmonių nežino žaidimo taisyklių.

Jie vadovaujasi senomis, atgyvenusiomis taisyklėmis ir todėl trypčioja vietoje, kad ir kaip stengtųsi.

Nežinojimas jam reiškė palaimingą buvimą — laimingas, nes nežinai. Mes gi tvirtiname, kad turtingas ne tas, kuris turi pinigų, o tas, kuris valdo informaciją. Gerai žinoma ir tai, kad pasakyta paslaptis tolygi sniego gniūžtei: kuo toliau rieda, tuo storiau apauga. Yra žmonių, kurie tiesiog negali išlaikyti paslapčių.

Laimėti galima tik žinant taisykles. Visiškai nesvarbu, kiek uždirbate - ir visiškai nesvarbu, ar esate patenkintas savo pajamomis, ar ne. Yra žmonių, gaunan­ čių daug didesnes pajamas nei jūs; kai kurie gauna netgi dešimt ar dvidešimt kartų daugiau Kodėl taip yra? Ar šie žmonės dešimt ar dvidešimt kartų pro­ tingesni už jus?

Ar jie dešimt ar dvidešimt kartų sunkiau dirba?

Žinoma, ne. Jie tiesiog žino, kaip žaisti šj pajamų žaidimą. Žino taisykles. Netvirtinu, kad kiekvienas gali uždirbti neįtikėtinai daug pinigų.

praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto

Bet jei laikysitės šioje knygoje aptaria19 mų taisyklių, pažadu jums, kad pasieksite išties geresnių rezul­ tatų nei jų nesilaikydami! Penki būdai uždirbti pinigų Yra tik penki būdai uždirbti pinigų.

praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto

Greičiausiai lengvai prekybos strategijos naudojant žvakides tysite žvaigždės kampą, kuriame esate: 1. Samdomas darbuotojas arba darbininkas D 2.

Investuotojas I 4. Verslininkas V 5. Tuo norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirma, mokykla m okinius rengia beveik vien tik dešinei p u ­ sei. Mokomės, kaip taptume gerais darbuotojais ar kaip verstis savarankiškai, bet nesužinome, kaip sėkmingai investuoti, plė­ toti savo verslą ir patiems tapti ekspertais.

Antra, kairėje iq pasirinkimo prekybos pamoka uždirbam a daug daugiau pinigų. Pa­ vyzdžiui, verslininkas per mėnesį gali disponuoti maždaug penkis kartus didesne pinigų suma nei darbuotojas ar darbi­ ninkas. Investuotojas gali leisti savo pinigams uždirbti pinigus; o ekspertas dėl savo ypatingos padėties mėgaujasi plačiu pripa­ žinimu, veikloje jaučia didesnį pasitenkinimą ir uždirba daug kartų daugiau nei tas, kuris nemoka pozicionuoti savęs kaip eksperto.

Abi žvaigždės pusės Nėra geriausio kampo.

Kiekvienas žvaigždės kampas turi ir pri­ valumų, ir trūkumų. Kurį galiausiai pasirinksite, priklauso tik nuo jūsų stipriųjų ir silpnųjų pusių, pasiryžimo rizikuoti, as­ menybės bei tikslų.

Kad ir kokiame kampe būtumėte: ten jūs praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto, ten gali­ te rasti pasitenkinimą ir gauti didesnes pajamas. Kiekvienam kaimui, miestui ir tautai reikia žmonių abiejose žvaigždės p u­ sėse.

Mokykloje mokomės tapti gerais darbuotojais ir verstis savarankiškai. Mus rengia profesijoms, kurios gali teikti ma­ lonumą ir yra svarbios: policininkai, gydytojai, gaisrininkai, mechanikai, buhalteriai, virėjai, medicinos seserys, mokyto­ jai Tuo mokyklos labai prisideda prie mūsų kultūros išsau­ gojimo.

An­ trame skyriuje galėsite aiškiau sau nusistatyti jūsų asmenybei tinkamą lauką. Didysis uždarbis yra iex prekybos galimybės žvaigždės pusėje Šalių, turinčių gerai išvystytą pramonę, kiekvienam investuoto­ jui, verslininkui ir ekspertui tenka mažiausiai dvylika darbuotojų ir laisvų profesijų atstovų.

praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto

Jeigu abiejose žvaigždės pusėse esan­ tys žmonės uždirbtų po lygiai pinigų ir gautų po lygiai pajamų, tai darbuotojai ir laisvų profesijų atstovai drauge turėtų uždirbti dvylika kartų daugiau pinigų nei investuotojai, verslininkai ir ekspertai.

Tačiau iš tikrųjų taip nėra.

praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto

Neseniai Vokietijos vy­ riausybės užsakymu atliktos studijos duomenimis, 50 procentų visų VFR namų ūkių tenka tik 4,5 procentų pinigų kiekio. Ir praraja tarp vargšų ir turtuolių vis didėja. Žmonių kiekis Dešinioji žvaigždės pusė: Pinigų kiekis Dešinioji žvaigždės: 22 Iš karto kyla klausimas: kodėl kai kurie žmonės uždirba nepa­ lyginamai daugiau?

Bodo.Schafer.-.Uzdirbkite.daugiau.2007.LT

Jie mąsto absoliučiai kitaip ir žaidžia pagal visiškai kitas žaidimo taisykles. Trys būdai uždirbti daugiau Kertinė šios knygos mintis - kaip uždirbti daugiau. Todėl iš pat pradžių turime apibrėžti, kas yra pajamos. Siūlau tokią papras­ tą definiciją: viskas, kas {plaukia, yra pajamos.

  • Tyla. Introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjętaksi123.lt
  • taksi123.ltuLT - Free Download PDF

Juk galiausiai lemiamą reikšmę turi pinigų kiekis, kuriuo per mėnesį galite disponuoti. Ir visiškai nesvarbu, ar šiuos pinigus uždirbate pagrindiniame darbe, ar papildomame, ar versdama­ sis savarankiškai. Pinigus galite uždirbti ir visiškai nieko nedirb­ damas, pavyzdžiui, investavęs.

Toliau šioje knygoje išsamiai aprašyti trys metodai, padedantys gauti aukštesnes pajamas. Kaip gauti daugiau pajam ų iš vieno žvaigždės kam po. Gausite daugybę gerų patarimų. Iš dvejetainis variantas penipuan kaskus daugelio se­ minarų patirties žinau, kad jų laikydamiesi po vienerių metų gausite mažiausiai 20 procentų daugiau pajamų.

O gal netgi ir po trijų mėnesių. Kaip, liekant konkrečiam e žvaigždės kampe, papildom ai gauti pinigų iš kito kampo. Ne visi nori ar gali palikti de­ šiniąją žvaigždės pusę, bet kiekvienas gali išmokti prie savo samdomo darbuotojo atlyginimo ar laisvos profesijos teikia­ mų pajamų prisidurti papildomų pajamų investuodamas.

Tačiau darbuotojai ir laisvų profesijų atstovai pirmiausia turi išmokti pozicionuoti save kaip ekspertus. Ekspertai gali už­ dirbti gerokai daugiau. Kaip atlikti kvantinį šuolį peršokti į kitą žvaigždės kam ­ pą.

Žinoma, kampo pakeitimas suteikia galimybę gauti di­ 23 džiausias pajamas. Tačiau už tai reikia sumokėti ir didžiausią kainą.

Tyla. Introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs.pdf

Todėl svarbu susipažinti su principais, vedančiais j sėkmę, kairiojoje žvaigždės pusėje. Jei jau esate verslininkas ar verčiatės savarankiškai, jums nerei­ kia keisti kampo, tačiau vis dėlto praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto atlikti kvantinį šuolį ir padedami šios knygos smarkiai pakeisti savo veiklą.

Nė vieno iš minėtų trijų metodų nemokoma mokykloje. Ži­ noma, mokykloje gautos žinios svarbios. Bet norėdami uždirb­ ti daug, turime dar papildomai įgyti gatvės išminties, o ji - ne akademinis dalykas. Ir jis nesiremia išskirtinai tik logika. Savaime suprantama, kad egzistuoja tvirtos orientacinės gai­ rės, tinkančios investuotojams, verslininkams ir ekspertams.

Orwello ųjų ir Gyvulių ūkio; filmo Katinas su skrybėle; animacinio filmo herojaus Čarlio Brauno; filmų Šindlerio sąrašas, E. Tačiau, kaip ne kartą aptariama knygoje Tyla: introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs, daugelio svarbių šiuolaikinio gyvenimo institucijų struktūra pritaikyta mėgstantiems dirbti grupėje, vertinantiems smarkų stimuliavimą asmenims. Dar vaikystėje mūsų suolai klasėje vis dažniau sustumiami grupelėmis, kad grupės mokymas būtų paveikesnis, o tyrimai rodo, jog dauguma mokytojų įsitikinę, kad idealus mokinys — ekstravertas. Net vaikas mokslinčius Sidas, PBS televizijos pavyzdinis ikimokyklinukų herojus, kiekvieną dieną mokykloje pradeda šokiu, kurį sušoka sykiu su savo bičiuliais. Tam, kad koptume karjeros laiptais, iš mūsų tikimasi, jog be jokio drovumo gebėsime dar ir sėkmingai save jais stumtelėti.

Tačiau pastarieji dažnai jas ignoruoja, ir todėl daugelis investuo­ tojų bei verslininkų, turėdami taikstytis su savojo kampo trūku­ mais, negali naudotis jo privalumais. Todėl nustatysime, kokių gairių turite laikytis.

praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto

Be to, Europoje beveik nežinomas savęs kaip eksperto pozicionavimas. Paklausęs žmonių, ką jie žino apie pozicionavimą, gaunu keisčiausius atsakymus. O juk būtent ekspertas gali nau­ dotis dideliais privalumais. Todėl vienas iš šios knygos tikslų atskleisti, kaip tapti ekspertu. Suvoksite, kad tapęs ekspertu galite padidinti savo pajamasprocentų ir dar daugiau.

Aiškūs nurodymai egzistuoja ir norint pozicionuoti save kaip ekspertą. Voverė rate Iš pradžių pažvelkime, kokia daugelio mūsų šalies žmonių realybė. Milijonams naktį neleidžia sumerkti akių finansiniai rūpesčiai. Ryte jie keliasi ir eina į darbą turėdami viltį greitai pakankamai uždirbti, kad galėtų apmokėti visas sąskaitas.

Bet vos tik jie ima uždirbti daugiau, lyg stebuklų lazdele mostelėjus, ima augti ir išlaidos. Dažnai problemų tik pagausėja. Tačiau pragyvenimo lygis kyla drauge su uždarbiu, įsipa­ reigojimai didėja Šie žmonės priversti dirbti vis sunkiau ir ilgiau, kad išlaikytų esamą pragyvenimo lygį, apmokėtų skolas ir sąskaitas.

Jie primena voverę rate: kad ir kiek bėgtų, priekin nepasistūmėja. Ir visiškai nesvarbu, kaip sunkiai žmogus dirba: kol jis suksis kaip voverė rate, tol trypčios vietoje. Kuo daugiau uždirbate, tuo daugiau išjūsų atima Valstybė kiek įmanydama stengiasi nubausti taip sunkiai dir­ bančius žmones.

Nes kuo daugiau uždirbate, tuo daugiau iš Jū sų atimama mokesčių ir socialinio draudimo įmokų forma. Laisvų profesijų atstovai sukasi tame pačiame voverės rate; tačiau egzistuoja dar keletas veiksnių, kurie ypač juos suvar­ žo: viskas prasideda ir sugriūva drauge su pačią asmeniu, nes jie nepakeičiami. Kai gydytojas, advokatas ar architektas ke­ letą savaičių negali dirbti, paprastai neatsiranda nieko, kas galėtų jį pakeisti. Pacientai ir klientai visiškai priklausomi nuo vieno asmens. Laisvų profesijų atstovas yra sistema.

T o­ dėl jis lengvai tam pa savo veiklos įkaitu. Paradoksalu, bet 25 kuo sunkiau ir sėkmingiau dirbama, tuo sudėtingesnė tampa sistema, o kadangi jis pats atstoja visą sistemą, darbo krūvis vis didėja. Investuotojai voverės rate Ne išimtis ir investuotojai. Nors daugelis žmonių ir tvirtina investuojantys, tačiau realybė tokia, kad jie turi daugiau įsipa­ reigojimų skolų ir hipotekų nei turto.

Už įsipareigojimus jie moka procentų palūkanas; už savo turtą jie gauna procentus; ir šį kuklų pelną jie dar turi dalytis su mokesčių inspekcija. Jei jis dar turi ir skolų, už kurias moka didesnes nei gaunama grąža palūka­ nas, tai jo veiklos balansas tampa neigiamas.

Toks žmogus greitai pasijunta tarsi ant eskalatoriaus, važiuo­ jančio žemyn, kai jis pats tuo tarpu nori kapanotis į viršų. Sis­ tema veikia prieš jį, nes jis nežino taisyklių. Jie taip save vadina, tačiau veikia visiškai priešingai. Dauguma dirba savo firmoje ir todėl yra greičiau darbuotojai nei verslininkai. Nors ir dirba sau, tačiau, kaip darbdaviai, jie sau daug griežtesni nei bet koks kitas bosas, todėl triūsia sunkiau ir ilgiau.

Jis turėtų kurti sistemas. Čia atsiduriame prie antro daug svarbesnio punkto: daugelis verslininkų neišnaudoja progos sukurti tokios sistemos, kuri veiktų ir be jų. Kol tokios sistemos jūsų firmoje nėra, nesate laisvas. Tas, kas nepajėgia įdiegti sistemos, turi jos trūkumą kom­ pensuoti savo darbo jėga. Daugelis šeimos įmonių serga būtent šia liga.

Jų savininkai negali ateiti ir išeiti kada panorėję. Jie tiesiogine žodžio pras­ me pririšti prie praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto verslo. Kai darbuotojas negali dirbti, o jie neranda jam pamainos, dirba už du.

Man tai nepanašu į darbo teikiamą malonumą. Ir sveikesnius. Galiausiai praturtėkite pasirinkdami keturias laimėjusias strategijas tiesiai iš biržos aukšto verslininkų taip ir nenustato pasitrauki­ mo strategijos. Todėl įmonės dažniausiai neįmanoma parduo­ ti arba už ją neįmanoma gauti padorios kainos.

Įmonė, kurios neįmanoma parduoti, priklauso ne savininkui, o savininkas pri­ klauso jai. Uždirbti procentų daugiau Visų žvaigždės kampų didesnio uždarbio raktas - pozicionuoti save kaip ekspertą. Kas nežino ir netaiko dėsningumų, to gy­ venimas tiesiogine žodžio prasme praeina pro šalį.