KN - KURIAME NEPRIKLAUSOMYBĘ

Universiteto keitimosi žiniomis strategija

Turinys

  Klaipėdos universiteto misija Klaipėdos universitetas yra Lietuvos — jūrų valstybės — ir Baltijos jūros regiono mokslo, menų ir studijų centras, rengiantis aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir puoselėjantis humanistines vertybes. Universitetas prioritetinį dėmesį skiria: Jūrų moksliniams tyrimams ir studijoms; Baltijos jūros regiono istorijai, kultūrai ir kalboms, švietimui, sveikatai ir socialinei gerovei, ekonomikai, politikai, komunikacijoms, menams; Vakarų Lietuvos ir Klaipėdos miesto darniai plėtrai; Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro kūrimui. Studentų dalyvavimas akademinėje veikloje Būk aktyvus bakalauras, magistrantas ir doktorantas. Būk tas, kurio balsas daro įtaką svarbiausiems Universiteto sprendimams, prisideda prie studijų proceso kokybės gerinimo ir visų Universiteto studentų gerovės kūrimo! Universitetas siekia Tave įtraukti į visus sprendimų lygius — nuo studijų modulių planavimo iki Universiteto strategijos kūrimo.

  Žinių, įgūdžių ir sąvokų, kurios įgyjamos mokykloje ar universitete, neužtenka visam gyvenimui. Mokymas ir švietimas suteikia žmogui galimybių prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų.

  Šiuolaikinis gyvenimas teikia daugiau galimybių ir alternatyvų, bet kartu daugiau rizikos ir netikrumo.

  universiteto keitimosi žiniomis strategija

  Šitokiame socialiniame pasaulyje aukščiausios kokybės prekė yra naujausia informacija, žinios ir įgūdžiai. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos nuolat mokytis.

  universiteto keitimosi žiniomis strategija

  Jis neturės mokymosi motyvų, jeigu mokymo ir švietimo kursų turinys ir metodai neatitiks jo poreikių, o įgytos žinios ir įgūdžiai nebus vertinami darbe.

  Todėl švietimo ir mokymo sistemos turi keistis ir suteikti galimybes žmonėms mokytis ir šviestis. Visuomenė turi priprasti ir prisitaikyti prie poreikio nuolat tobulinti žinias universiteto laipsnio įgijimas yra aktualus maždaug penkeriems metams — nuolatinis patirties įgijimas ir galimybė asmenims ir organizacijoms nuolat mokytis ir tobulintis yra svarbiausia vertybė ateičiai.

  universiteto keitimosi žiniomis strategija

  Tuo tikslu kokybiško visą gyvenimą trunkančio mokymo ir mokymosi galimybės prieinamumas yra būtinos visiems žmonėms, nepaisant jų užsiėmimo ir aplinkybių. Švietimas taip pat turi būti suderintas su nacionalinės kultūros ypatybėmis ir visuomenės socialinėms reikmėmis. Dėmesys turi būti telkiamas į mokymosi metu vykstantį keitimąsi žiniomis, vertybėmis, įgūdžiais ir perspektyvomis tokiu būdu, kad būtų užtikrinami pragyvenimo šaltiniai ir padedama piliečiams gyventi darnų gyvenimą.

  Mokymosi visą gyvenimą strategijos centrinė institucija yra UNESCO mokymosi visą gyvenimą institutas, aktyviai bendradarbiaujantis su tarptautiniais partneriais, siekiant padėti valstybėms narėms diegti mokymosi visą gyvenimą nuostatas nacionalinėse švietimo sistemose. Svarbiausi UNESCO ir partnerių siekiai šioje srityje: skatinti žinių partnerystę besiplečiančioje tarptautinėje visuomenėje, stiprinti minėto instituto funkciją, kaip tarptautinio centro, tarpdisciplininių žinių, tyrimų ir gerosios patirties visame pasaulyje platformos, demonstruoti geruosius naujovių taikymo mokymuisi visą gyvenimą kaip darnaus vystymosi proceso sąlygai skatinti pavyzdžius, kurti dinamiškus forumus, kuriančius sąlygas formuoti tyrimų rezultatais grįstas strategijas ir universiteto keitimosi žiniomis strategija, skatinti keitimąsi idėjomis ir tyrimų įžvalgomis bei dialogą universiteto keitimosi žiniomis strategija bendradarbiavimą tarp regionų ir valstybių.

  universiteto keitimosi žiniomis strategija

  Jono g. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

  universiteto keitimosi žiniomis strategija

  Kodas